Kyrkor

Höör

Höörs kyrka är uppförd av Mårten Stenmästare under senare hälften av 1100-talet. Liksom domkyrka i Lund är den byggd med sten från Höörs stenskog.

Absiden, koret och långhuset härrör från medeltidskyrkan. Långhuset förlängdes på 1600-talet. Norra sidoarmen tillkom 1769. Det nuvarande tornet är från 1821. Dess spira restes 1890. Samma år byggdes den södra korsarmen och kyrkan försågs med trappgavlar. En gång har kyrkan varit rikt prydd med kalkmålningar, vilket framkom vid restaureringen i slutet av 1800-talet.

Dopfunten är kyrkans ursprungliga. På dess kant står i runskrift “Martin mik giarde”. I dopskålen finns en mycket gammal kopparkittel.

Altaret (1609) liksom predikstolen (1601) är ett verk av den skånska renässanskonstens främste representant, mästaren Jakob Kremberg. Trots reformationen är altaret snidat kring en medeltida madonnabild. Predikstolen är mycket rikt utformad med fem låga reliefframställningar på sidorna.

Kyrkan har i sin ägo en kopia av Thorvaldsens Kristusbild, en gåva från 1880.

Den äldsta kyrkklockan är gjuten i Stralsund på 1400-talet. Den näst äldsta göts ursprungligen 1632 men har omgjutits några gånger, senast 1914. Den nyaste är från 1957.

Kyrkan har fyra målade fönster från 1937  och 1955 två mot norr utförda av Gunnar Theander och två mot öster utförda av Martin Sjöblom 1968 och 1969.

Vägbeskrivning: Kyrkan ligger centralt placerad i Höör.

Munkarp

Munkarps kyrka, invigd 1884, ersatte ortens medeltida helgedom, som rivits 1883. På ödekyrkokgården i närheten finns betydande rester kvar av dess grundmurar, som frilades 1922. En modell av den gamla kyrkan finns i den nuvarande helgedomens kor.

I samband med en restaurering 1969 (under ledning av arkitekt Torsten Leon-Nilsson, Ignaberga) inreddes en sakristia och förnyades bänkinredningen.

Den nuvarande kyrkan har två förnämliga inventarier som härstammar från det äldre templet: dopfunten (från 1100-talet) samt predikstolen (som är ett arbete från Jakob Krembergs ateljé i början av 1600-talet). Dopfunten är av sandsten med en av repstavar och rundbågar kring rosettornerning prydd cuppa. Foten är fyrsidig och rikt profilerad.

Predikstolen hör till stiftets intressantaste pjöser av detta slag. I reliefer framställs där herdarnas tillbedja, korsfästelsen, uppståndelsen och himmelsfärden.

Kyrkan ljuskronor, i mässing, är från 1890-talet. Dopfatet är utfört av T Jerkman 1947. Altarbrunet samt röllakanmattan i koret kommer från Södra Sveriges Kyrkliga Textilier.

Orgeln invigdes 1964. Den är byggd av A Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Av de båda kyrkklockorna är lillklockan från 1780-talet och storklockan från 1846.

Vägbeskrivning: 7 km väster om Höör utmed riksväg 13.

Hallaröd

S:t Olofskyrkan i Hallaröd uppfördes troligen i slutet av 1100-talet. Det ansenliga tornet med kraftiga strävpelare och metertjocka murar har byggts senare under medeltiden i försvarssyfte. Så småningom har också ett vapenhus tillbyggts åt söder och slutligen, 1833 en väldig nykyrka åt norr.

Efter en omfattande restaurering 1953 har kyrkan återfått mycket av sin ursprungliga medeltidsprägel. I det senmedeltida korvalvet finns kalkmålningar utförda i sengotisk stil. Dessa upptäcktes och framtogs 1913. Bågfrisorneringen, som visar starkt släktskap med Vittskövlegruppens arbeten, torde vara från 1400-talets slut. Bildframställningen i valvkapporna är sannolikt från 1597. Dessa enkla målningar anses tillhöra de yngsta bildsviterna i provinsen. Vid kyrkans invändiga kalkning år 2001 upptäcktes målningar i hela tornrummet; den senaste från 1700-talet. En liten sekvens av denna är framtagen och bevarad. Det anses unikt att kyrkan är målad under tre olika århundraden.

Den medeltida liljefrisförsedda dopfunten, i sandsten, är väl bevarad. Dopfatet är från 1500-talet, ett drivet och putsat arbete med bebådelsen i bottenrelief.

Altarpredikstolen i empirestil (från 1834) flyttades 1953 till nykyrkan. Den nya predikstolen är från 1953 och tillverkad efter äldre förebild.

Flera av ekfigurerna i ett tidigare altarskåp från 1400-talet har kunnat återföras till kyrkan och finns numera uppsatta i det nuvarande altarskåpet. Dessutom finns en i ek utförd madonna.

Triumfkrucifixet, troligtvis från 1200-talet, är målat i de liturgiska färgerna. Det förvarades under ett antal år på Lunds historiska museum för att 1985 återbördas till sin ursprungliga plats i Hallaröds kyrka.

Vid renoveringen 1999 fick kyrkan en datorstyrd klimatanläggning och en högtalaranläggning med hörslinga.

Ca 300 meter väster om kyrkan ligger S:t Olofskällan, som sannolikt är äldre än kyrkan.

Sedan 1997 genomförs årligen organiserade pilgrimsvandringar från Höör till Hallaröd.

Sedan 1976 firas S:t Olof den 29 juli.

Vägbeskrivning: Riksväg 13 till Munkarp, därefter 4 km norrut.

N. Rörum

Norra Rörums kyrka är till sitt ursprung en romansk medeltidskyrka, byggd senast omkring år 1200.
1782 tillkom en stor “nykyrka” åt söder. Ungefär vid samma tid byggdes ett kraftigt gravkor mitt norr avsett för ötterna Lillienberg och Stiernclou. Gravkorets övre våning var öppen inåt kyrkan och fungerade som s.k. herrskapskyrka (numera sakristia). Ca 1830 lades hela kyrkan under tunnvalv, och altaret flyttades från koret i öster till sin nuvarande plats mitt på norra väggen. En sakristia uppfördes också vi kyrkans norra vägg.

Ett triumfkrucifix från 1500-talet pryder väggen över altaret. Den rikt smyckade gamla predikstolen med baldakin från 1606 har åter tagits i bruk.

Kyrkans sandstensdopfunt är lika gammal som kyrkan. Tillhörande dopfat, med bebådelsen i relief, är från 1500-talet.

Vid uppgången till predikstolen finns exempel på en äldre bänkinrednings dörrar samt fragment från en altaruppsats från 1590-talet.

Kyrkan har alltid varit tornlös. Klockstapeln är sannolikt från 1700-talets början. I den finns två klockor upphängda, storklockan från 1707 och lillklockan från 1728 (båda gjutna hos Wetterholz i Malmö). Fram till våren 1976 ringdes de för hand.

Vägbeskrivning: Från Rv 23, 4 km N om Höör, avtagsväg västerut ca 8 km.

Tjörnarp

Tjörnarps kyrka invigdes 1864. Den är nu uppförd i guldockra putsad gråsten efter ritning av arkitekt J F Åbom (som bland annat byggt Kungl. dramatiska teatern och Berns salonger i Stockholm).
När den nuvarande helgedomen byggts, revs den gamla kyrkan (från 1100-talet; ruiner finns bevarade på gamla kyrkplatsen ca 300 meter från dagens kyrka).

Dopfunten, från 1100-talet, härstammar från en gamla kyrkan. Den är utförd i sandsten och har så kallat palmettmönster. Skålen är ornerad med repstavar och rundbågsfris. Dopfatet, i mässing, är ett drivet och putsat arbete från början av 1600-talet.

Altartavlan uppsattes 1933 och är en kopia av en målning utförd av en tysk mästare.

Orgeln är från 1873 men ombyggd och förnyad 1955 av Fredriksborgs orgelbyggeri i Hilleröd, Danmark. Den har 13 stämmor och två manualer.

Av kyrkklockorna, som kommer från gamla kyrkan, är lilla klockan gjuten 1775 och omgjuten 1864, medan stora klockan gjöts 1693 och blev omgjuten på 1770-talet.

Kormattan har skänkts av kyrkliga syföreningen. Den är utför av Hillevi Nilson-Kjellhard.

Vägbeskrivning: Samhället ligger strax bredvid Rv 23, 1 mil norr om Höör. Kyrkan ca 1 km väster om samhället, vägskylt i norra delen av byn.

Klockarebackens kapell

Arkitekttävling
I november 1969 utlystes en allmän tävling om ett gravkapell i Höör. Hela 137 försalg hade lämnats in vid tävlingstidens slut den 23 februari 1970. I kyrkofullmäktige tog man beslutet att förslaget ”Via gränd” skulle förverkligas. Förslagsställarna till ”Via gränd” var arkitekt SAR Bernt Nyberg, medarbetare arkitekt Stefan Schulze och konstnär Mariana Manner.

Byggnation
Kapellet uppfördes i mörkt handslaget mangantegel från Helsingborgs tegelbruk. Väggarna är murade i löpförband med ½ stens förskjutning och med ljust fogbruk som delvis gneds ut över teglet, så kallad stenskurning.

Kapellet färdigställdes 1972 och invigdes samma år av biskop Martin Lindström.

Byggnadens organisation är tydlig och enkel, liksom materialbehandlingen. Ett fåtal material är utvalda och används konsekvent.

Förändringar
1984 installerades en åttastämmig piporgel byggd av Johannes Kunkel i Lund. 1981 uppfördes en monteringsbar klockstapel norr om kapellet. Den textila tavlan på rummets nordliga vägg av Lilian Erlström sattes upp 1987.